Algemene voorwaarden

Tenzij anders aangegeven in onze offertes en bevestigingen hanteren wij onderstaande algemene voorwaarden.

Bekijk de voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in deze voorwaarden tevens genoemd: Natural Taste – Cooking en Catering.
 2. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Natural Taste – Cooking en Catering
 3. Koper: de natuurlijke- of rechtspersoon, waarmee wij een (koop)overeenkomst hebben gesloten, ofwel degene die de opdracht gaf en voor wiens rekening zaken worden geleverd.
 4. Dag: kalenderdag.
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Natural Taste – Cooking en Catering georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Natural Taste – Cooking en Catering
Leimuiderdijk 12
1435 CP Rijsenhout
info@natural-taste.nl
www.natural-taste.nl
IBAN: NL55 KNAB 0259717967
KvK: 85218456
BTW: NL004069595B45

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 5 – Bestelling en minimumafname

 1. Bestel-, leverings-, en rekeneenheid is een gerecht. Inhoud van een gerecht is afhankelijk van de minimum afname zoals hieronder bij lid 2 van dit artikel.
 2. De minimum afname per levering zijn 1 gerecht. Boven deze minimumafname is het mogelijk alle gewenste hoeveelheden maaltijden een aanvullende artikelen te bestellen.

Artikel 6 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Natural Taste – Cooking en Catering onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Natural Taste – Cooking en Catering is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Natural Taste – Cooking en Catering passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. In geval van elektronische betaling zal Natural Taste – Cooking en Catering daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Natural Taste – Cooking en Catering is bevoegd zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte te stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Natural Taste – Cooking en Catering op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Voor een correcte afwikkeling van de bestelling van de consument is het noodzakelijk dat Natural Taste – Cooking en Catering persoonlijke gegevens van de consument opslaat en gebruikt. Natural Taste – Cooking en Catering zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

Artikel 7 – Uitsluiting van herroepingsrecht

De door Natural Taste – Cooking en Catering aangeboden producten waarop onderhavig algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen door hun aard niet worden teruggezonden. Om die reden wordt het herroepingsrecht van de consument uitdrukkelijk uitgesloten door Natural Taste – Cooking en Catering.

Artikel 8 – De prijs

De door Natural Taste – Cooking en Catering in rekening gebrachte prijs is exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven en is gelijk aan de prijs van het betreffende product zoals vermeld op de geldende prijslijst op de website. Er wordt een apart bedrag per levering in rekening gebracht voor transportkosten, zoals vermeld op de website. Natural Taste – Cooking en Catering is bevoegd de prijs volgens de geldende prijslijst op het moment van aflevering te wijzigen als gevolg van wijziging van het BTW-tarief.

Artikel 9 – Transport en levering

 1. De levering van de bestelde producten geschiedt op een vooraf aan de consument aangekondigde vaste dag en tijdvak van levering binnen Nederland. De vaste dag van levering wordt door Natural Taste – Cooking en Catering aan de consument medegedeeld. Het primaire verzorgingsgebied van Natural Taste – Cooking en Catering is Rijsenhout en directe omgeving (gem. Haarlemmermeer en gem. Aalsmeer).
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Natural Taste – Cooking en Catering kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het transport van de producten geschiedt met eigen voertuigen van Natural Taste – Cooking en Catering of door Natural Taste – Cooking en Catering ingeschakelde derden volgens een vast rittenschema. Het rittenschema en mogelijke veranderingen op het rittenschema worden door Natural Taste – Cooking en Catering bepaald. Onvoorziene omstandigheden, bedrijfsstoringen, grondstoftekorten of andere verhinderingen niet door eigen schuld ontstaan of gevolgen daarvan kunnen de leveringstermijn dientengevolge verlengen.
 4. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 dagen wordt overschreden en de producten nog niet bij de consument zijn afgeleverd kunnen Natural Taste – Cooking en Catering en de consument de overeenkomst eenzijdig, zonder rechterlijke tussenkomst, als ontbonden beschouwen.
 5. Bij levering van de producten heeft de consument te zorgen voor ontvangst van de producten voor koelopslag. De producten worden beschouwd in goede staat te zijn geleverd na lossing.

Artikel 10 – Betaling

Voor zover ter zake van de betaling niet uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen, geldt dat betaling uitsluitend mogelijk is via de webshop middels Ideal.

Artikel 11 – Klachtenregeling

Aantoonbare klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen per omgaande, maar in ieder geval binnen uiterlijk 24 uur na levering, volledig en duidelijk omschreven aan Natural Taste – Cooking en Catering te worden gemeld op straffe van verval en een eventueel vorderingsrecht. Voor niet direct aantoonbare klachten geldt eenzelfde meldingsplicht, met dien verstande dat melding binnen 24 uur na het constateren van gebreken dient te geschieden op straffe van verval van een eventueel vorderingsrecht. Producten met door Natural Taste – Cooking en Catering erkende klachten en gebreken worden door Natural Taste – Cooking en Catering vervangen. In geen geval zal Natural Taste – Cooking en Catering ter zake van erkende klachten en gebreken gehouden zijn tot vergoeding van schade van welke aard dan ook.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

 1. Door Natural Taste – Cooking en Catering wordt iedere aansprakelijkheid voor schade of verlies uitgesloten, tenzij de consument opzet of grove nalatigheid door Natural Taste – Cooking en Catering of diens verantwoordelijke medewerker kan aantonen. Alle aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.
 2. Schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van te leveren producten komt en blijft voor risico van de consument reeds vanaf het moment van aankomst van die zaken op de plaats van aflevering. Indien Natural Taste – Cooking en Catering producten ter aflevering aan de consument aanbiedt, maar de consument die zaken om niet aan Natural Taste – Cooking en Catering toe te rekenen redenen niet afneemt, komt en blijft schade aan of geheel of gedeeltelijk verlies van die zaken vanaf het moment van aanbieding eveneens voor risico van de consument.

Artikel 13 – Geschillen

Op overeenkomsten tussen ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit tussen ondernemer en de consument aangegane overeenkomsten worden uitsluitend gebracht voor de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Rijsenhout, januari 2022